Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang

Địa chỉ: 06 Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Website: http://songdanhatrang.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành va phát triển:

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4, ngày 23 tháng 11 năm 2010.   Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng)...

Tổng công ty Sông Đà; góp vốn 5 tỷ đồng (bằng thương hiệu Sông Đà); bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ

Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long góp vốn 20 tỷ đồng; bằng 2.000.000 cổ phần; chiếm 20% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Sông Đà 6; góp vốn 15 tỷ đồng; bằng 1.500.000 cổ phần; chiếm 15% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Sông Đà 6.04; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Sông Đà 6.06; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.

Công ty TNHHNN 1 thành viên Sông Đà 1; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.

Công ty CP thủy điện Bình Phước; góp vốn 5 tỷ đồng; bằng 500.000 cổ phần; chiếm 5% vốn điều lệ.

Cổ đông khác; góp bằng tiền thuộc sở hữu của mình là 40 tỷ đồng; bằng 4.000.000 cổ phần; chiếm 40% vốn điều lệ.

Ngày 02/01/2008 Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc :Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 300 tỷ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của Công ty: Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh du lịch khách sạn. Hoàn thành công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000-2008.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 15 - 20%/ năm; tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức khoảng 15%; tổng giá trị đầu tư đến năm 2012 là 3.023,4 tỷ đồng; doanh thu đến năm 2012 là 2.872,3 tỷ đồng; nộp ngân sách trong 5 năm: 166,3 tỷ đồng; lợi nhuận trong 5 năm: 256,27 tỷ đồng; thu nhập bình quân: 5,5 - 8,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Xây dựng, s ản xuất & công nghiệp, v ận tải, đầ u tư

3. Sơ đồ tổ chức:


4. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Dự án chung cư cao cấp 06 Bãi Dương


Dự án CT2 Usilk City