Chủ đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group)

Địa chỉ: 31 Nguyễn Qúy Cảnh, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://namthiengroup.com/

Giới thiệu

Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group)

1. Giới thiệu chung:

- Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group) được thành lập vào ngày 22/08/2014.

- Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group) chính thức hoạt động vào ngày 29/08/2016.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Đầu tư, phát triển dự án

- Tư vấn đầu tư

- Quản lý bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Sunview Central.

Dự án Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group) đã bàn giao